به نظر شما اولیت وقف مشارکتی در گلستان چیست؟
وقف قرآنی
وقف برای رسانه
وقف برای ایتام و نیازمندان
وقف برای ازدواج جوانان