کد خبر : 156802

تاریخ درج خبر : دوشنبه 19 تیر 1391
اداره كل اوقاف و امور خيريه استان گلستان
• فرایندها
ارباب رجوع ها و مستاجرین اوقاف مطالعه نمایند
فرایندها / فرایندها

مراحل تنظیم سند اجار:
1. درخواست کارشناسی ( تحویل مدارک مورد نیاز )
2. واریز حق الزحمه کارشناسی
3. پس از انجام کارشناسی
4. واریز حقوق موقوفه ( اعم مال الاجاره و .. )
5. امضاء و دریافت تصویر قرارداد تنظیمی
6. صدور مجوزه های لازمه پس از انعقاد قرارداد


مراحل اجرای عملیات فنی در بقاع متبرکه :
1. درخواست کارشناس حتی از طرف هیات امناء
2. دستور توسط مقام مافوق دستگاه
3. ثبت در دبیرخانه و ارجاع به واحد فنی
4. اعزام تیم فنی و تهیه گزارش بازدید
5. تایید مسئول فنی در خصوص عملیات عمرانی مذکور


مراحل درخواست کنتور آب و برق :
1. درخواست از طرف هیات امناء
2. دستور مافوق و ثبت و ارجاع به کارشناس مربوطه
3. صدور نامه جهت دستگاه ذیربط

مراحل فروش اموال مازاد:
1. درخواست هیات امناء
2. دستور مافوق و ثبت در ارجاع
3. اعزام کارشناس رسمی دادگستری
4. نمودن لیست اموال مازاد توسط کارشناس دادگستری
5. گزارش کارشناسی رسمی با درج قیمت و تعداد اموال مازاد
6. برگزاری آگهی مزایده
7. فروش پس از تایید نهایی اوقافمراحل بیمه نمودن خدام مساجد و اماکن متبرکه :
1. ارائه درخواست بیمه نمودن خادم از طرف اعضاء هیات امناء
2. صدور دستور رییس یا مدیر کل
3. ثبت در دبیرخانه و ارجاع به کارشناس مربوطه
4. دریافت فرمهای مربوطه ( تکمیل و ارائه مدارک لازم )
5. موافقت اوقاف و ارائه به سازامان بیمه

مراحل انتخاب هیات امناء بقاع متبرکه :
1. معرفی هیات امناء از طریق پایگاه شورای محل ، تایید امام جماعت و معتمدین
2. دستور توسط مدیر کل و یا رییس یا معاون
3. ثبت در دبیرخانه
4. ارجاع به کارشناس مربوطه
5. طرح در کمیسیون مربوطه
6. اخذ مدرک افراد تایید شده در کمیسیون و ارجاع به اداره کل جهت استعلام نهایی
7. صدور حکم پس از تایید نهایی

مراحل انجام کار شمارش نذورات :

ارائه درخواست توسط هیات امناء
صدور دستور توسط رییس یا مدیر کل
ثبت در دبیرخانه و ارجاع به واحد مربوطه
اعزام نماینده مطابق درخواست
صورتجلسه شمارش نذورات و امضاء توسط هیات امناء و نماینده اوقاف و معتمدین

مراحل واریز عواید و نذورات بقاع متبرکه :

ارائه صورتجلسه و مبلغ شمارش شده به رییس اداره بقاع
دریافت شناسه واریز به مبلغ شمارش شده
واریز مبلغ شمارش شده مطابق قبض شناسه مربوطه به حساب بانک عامل