• امروز سه شنبه بیست و هفنم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

تعاریف و اصطلاحات وقف

تعاریف و اصطلاحات وقف

بعضی از تعاریف و اطلاحات پیرامون مسائل وقف که مورد استفاده قرار می گیرد بشرح ذیل می باشد :

 یک شنبه 25 دی 1390   6089  0      


- تعریف وقف :
عقدی است که به موجب آن ، مالک عین مال معینی از اموال خود را حبس نموده ( از نقل و انتقال مصون دارند ) و منافع آنرا در راه مصرف معین قرار دهد .

- عقد :
عبارت است از توافق دو یا چند نفر بر امری یا کاری به گونه ای که بدون توافق طرفین نمیتوان تغییر ویا تبدیلی در آن داد.

- وقف عام :
وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامه باشد مانند وقف بر مساجد ، مدارس ، تعزیه داری ، اطعام ، دارو، درمان و ......

- وقف خاص :
وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور مانند وقف بر اولاد و احفاد .

- وقفنامه :
سندی است که بیانگر وقفیت مالی برای مصرف معین است.

- موقوفه :
مالی که از طرف واقف برای مصرف معینی وقف گردیده است .

- موقوفه علیهم :
کسانی که از طرف وقف کننده حق بهره بردن از منافع مال موقوفه را داشته باشند .

- بطون لاحقه :
بطن به معنی نسل است و بطون لاحقه یعنی نسلهای بعدی که بعنوان موقوف علیهم محسوب می شوند .

- ثلث باقی :
یک سوم از مال که فرد فوت شده ( موصی ) طبق وصیتش عواید آنرا همیشه برای مصارف عام المنفعه قرار داده است .

- قبض :
قرار گرفتن مال مورد وقف در اختیار موقوف علیهم

- وقف انتفاع :
نوعی از وقف است که موقوف علیهم آنها ، از عین موقوفه استفاده می کنند .

- وقف منفعت :
نوعی از وقف است که موقوف علیهم آنها ،از منافع و درآمد موقوفه استفاده می کنند .

- موقوفات متصرفی :
موقوفاتی که به موجب قانون و آیین نامه های مربوطه اداره آن برعهده سازمان اوقا ف و امور خیریه باشد .

- موقوفات غیر متصرفی :
موقوفه ای که به موجب وقفنامه اداره امور آن بر عهده متولی باشد .

- نظارت که بر دو نوع است :
الف . نظارت استصوابی : آن است که اقدامات متولی با تصویب قبلی ناظر صورت گیرد.
ب . نظارت اطلاعی : آن است که اقدامات متولی فقط به اطلاع ناظر برسد.

- اماکن مذهبی اسلامی :
به اماکنی اطلاق می شود که برای عبادت یا زیارت یا انجام مراسم مذهبی ایجاد شده باشد مانند مساجد ، امامزادگان ، تکایا و ...

- مؤسسات و انجمن های خیریه :
مؤسساتی است غیرتجاری که برای تعظیم شعائراسلامی ، امور فرهنگی ، بهداشتی و امور عام المنفعه تأسیس و به ثبت رسیده باشد.

- صلاحیت :
شرایطی است که متولیان، امناء ، و یا نظارباید بر اساس مفاد وقفنامه و قانون داشته باشند.

- گورستان متروکه موقوفه :
گورستانی است که در حال حاضر میت در آن دفن نمی شود وبه موجب اسناد و مدارک ثبتی و یا وقفنامه یا احکام صادره از محاکم و یا شیاع محلی موقوفه باشد.

- متولی :
شخصی است که به استناد مفاد وقفنامه با تشخیص شعب تحقیق ویا حکم دادگاه جهت اداره امور موقوفه تعیین شده یا بشود.

- نائب التولیه :
شخصی است که از طرف متولی به استناد متن وقفنامه و یا بر اساس موازین شرعی و قانونی برای اداره موقوفه تفویض اختیار می گردد . مدت و حدود اختیارات نائب التولیه بوسیله متولی معین می شود.

- ضم امین :
در مواردی که موجب رأی دادگاه اداره موقوفه می باید با دخالت شخص دیگری علاوه به متولی باشد این عمل ضم امین و شخص تعیین شده امین منضم نامیده می شود.

- بودجه :
پیش بینی درآمد و هزینه موقوفه یا اماکن مذهبی یا مؤسسات خیریه می باشد که بر اساس اسناد و مدارک اجاره ، وقفنامه ، اساسنامه و غیره در فرم مخصوص برای یکسال مالی تنظیم می شود .

- مفاصا حساب :
به صورت حسابی اطلاق می شود که توسط ادارات تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و در آن در آمد و هزینه های انجام شده در موقوفه با نیات واقف تطبیق و تصویب می شود .

- رقبه :
به کوچکترین واحد شمارش املاک موقوفه اطلاق می شود هر موقوفه یا مکان مذهبی ممکن است دارای یک یا چند رقبه باشد .

- مبرات مطلقه :
آن است که واقف مصرف درآمد را برای احسان خیرات و بریات بدون قید وصف اختصاص داده باشد .

- مجهول المصرف :
موقوفه ای است که به علت فقدان و یا از بین رفتن قسمتی از وقفنامه یا اجمال و ابهام عبارات وقفنامه ، نوع مصرف عواید آن مشخص نباشد.

- مجهول التولیه :
موقوفه ای است که به علت نداشتن وقفنامه یا عدم ذکر نام یا صفت برای اداره آن ، نتوان شخص معینی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرد.

- سیره جاری :
رویه ای است مستنبط از نظر واقف که عواید موقوفه فاقد وقفنامه بر اساس آن مصرف می شده است.

- پذیره :
وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حق تملک اعیان از مستاجر دریافت می شود.

- اهدایی :
وجهی که به جز موارد اجاره ، پذیره ، سرقفلی و پذیره انتقال به موقوفه تقدیم می گردد.

- تعدی :
تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه یا اماکن مذ هبی از حدود قانون یا اذن و یا متعارف نسبت به موقوفه و اماکن مذهبی و یا حقوق آنها .

- تفریط :
ترک عملی از سوی متولی یا ناظر و یا امین که به موجب وظایف معین و یا قانون و یا متعارف برای حفظ عین و یا منافع موقوفه و یا اماکن مذهبی لازم است.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار