• امروز شنبه سوم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

خدمات آنلاین

خدمات آنلاین

خدمات دهی در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان

 یک شنبه 10 مرداد 1395   1768  0      

 

خدمات
در سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان

تمديد
سند اجاره با مستاجرین املاک موقوفه

نام خدمت : تمديد سند اجاره با مستاجرین املاکموقوفه

زمان میانگین
برای سرویس :
1 هفته

قوانین و
مقررات مرتبط با خدمت :

قوانین مربوط به املاک موقوفه

مدارک مورد
نیاز برای انجام خدمت :

معرفی دو نفر ضامن معتبر و تنظیم سند اجاره -

نحوه دسترسی به
خدمت :
مراجعه به ادارات و یا دفاتر
نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها

سایر دستگاه
های مرتبط با خدمت :
کارشناس
رسمی دادگستری

-بررسی پرونده توسط متصدی امور اجاراتدرصورت اتمام قرارداد اجاره (اجاره
خط)– ارجاع موضوع به کارشناس منتخب – پس از اخذ نظريه کارشناس موضوع به مستاجر
ابلاغ ميگردد 2- اگر مستاجر نظريه کارشناسی را قبول داشته باشدوموقوفه متصرفی
باشد.دعوت از مستاجرجهت معرفی دونفر ضامن وتنظيم قرارداد.3- اگر مستاجر نظريه
کارشناسی را قبول داشته باشدوموقوفه غيرمتصرفی باشد.دعوت از متولی موقوفه و
مستاجرجهت معرفی دونفر ضامن وتنظيم قرارداد اما اگر مستاجر يا متولی موقوفه نظريه
کارشناسی را قبول نداشته باشند. ارجاع به کارشناسی مجدد. 

تسويه
  حساب مالی با مستاجرين موقوفات


 
 

 نام خدمت : تسويه حساب مالی با مستاجرين موقوفاتتعریف خدمت : رسیدگی به امور مربوط به مستاجرین اوقاف اعم از اخذاجاره و یا تعیین
مبلغ و زمان آن


زمان میانگین برای سرویس : 1 هفته

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :
کارشناسی مبلغ اجاره ملک در محل با توجه به عرف و نظریه کارشناسیمدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : نامه از
سایر ادارات -

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی محل
وقوع موقوفه

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : بانک
ملی ، صندوق مالی راسخون

1- مراجعه مستاجر به ادارات اوقاف وامور خيريه محل وقوع رقبه موقوفه
2- بررسی پرونده توسط متصدی امور اجارات : اگر اجاره به موقع پرداخت شده باشد. اگر
اجاره به تعويق افتاده باشد – ابلاغ کتبی به مستاجر – در صورت قبولی مبلغ اجاره –
ارايه فيش به مستاجر جهت پرداختدر صورت عدم قبولی پرداخت اجاره – تشکيل فرم اظهارنامه واقدام از طريق
محاکم قضايی جهت آخذ اجور معوقه موقوفهپاسخ به
  استعلامات


 
 


نام خدمت : پاسخ به استعلامات

تعریف خدمت : پاسخ به کلیه استعلامات واصله از ادارات دیگر نظیر شهرداری و اداره ثبت

زمان میانگین برای سرویس : 1 روز

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قوانین
مربوط به املاک وقفی و نظر نماینده محترم ولی فقیه

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : نامه از
سایر ادارات -نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگیمستقر در مراکز شهرستانها

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : ادارهثبت - شهرداری

1- مراجعه به اداره اوقاف شهرستان مربوطه وارايه نامه استعلام به رييس
اداره 2- پاراف نامه توسط رييس وارجاع به دبيرخانه 3- ثبت نامه توسط متصدی
دبيرخانه وارجاع آن به کارشناس مربوطه 4- تهيه پاسخ استعلام توسط کارشناس وتقديم
آن به رييس اداره جهت امضاء 5- در صورت درست بودن پاسخ امضاء نامه توسط رييس انجام
ميشود6- درغير اينصورت عودت به کارشناس جهت اصلاح متن نامه 7- اصلاح متن نامه توسط
کارشناس مربوطه وتقديم آن به رييس اداره جهت امضاء وادامه کار از مرحله 5
 

برگزاری
  مسابقات قرآنی


 
 


نام خدمت : برگزاری مسابقات قرآنی (حفظ / قرائت / مفاهیم )

زمان میانگین برای سرویس : مرحله
شهرستانی 1 ماه / مرحله استانی 15 روز / مرحله منظقه ای 10 روز

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : کلیهقوانین و مقرراتی که مطابق نظریه داوران اعمال می گردد

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فتوکپی
شناسنامه / دو قطعه عکس از داوطلب -

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به وب سایت اداره کل یا مراجعه بهادارات اوقاف و امور خیریه گلستان

ا- فراخوانی عمومی با انتشار اطلاعيه ودرج در روزنامه 2- مراجعه
متقاضيان به ادارات اوقاف وامور خيريه شهرستان یا وب سایت اداره کل جهت ثبت نام 3-
ثبت نام داوطلب طبق فرم در واحد فرهنگی 4- حضورداوطلب در موعد مقرر جهت شرکت در
مسابقه مرحله شهرستانی 5- معرفی منتخبين مرحله شهرستانی جهت شرکت در مرحله استانی
6- اطلاع رسانی جهت زمان برگزاری مرحله استانی 7- برگزاری مسابقه مرحله استانی 8-
- معرفی منتخبين مرحله استانی جهت شرکت در مرحله منطقه ای 9- برگزاری مسابقه مرحله
منطقه ای 10-معرفی منتخبين مرحله منطقه ای جهت شرکت در مرحله کشوری 11- برگزاری
مسابقه مرحله کشوری 12- اعلام منتخبين مرحله کشوری و اهداء جوايزواعزام منتخبين به
حج تمتع وعمره 

کمک به
  احداث وتعميرمساجد


 
 

نام خدمت : کمک به احداث وتعميرمساجد

زمان میانگین برای سرویس : 1 هفته

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : انجامامور نیازسنجی توسط کارشناس و رعایت نوبتمدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : تهیه و
تکمیل فرم های درخواست خرید کالا - صورت جلسه مصرف کالا - رسید انبار مستقیم - فرم
شماره 1 مالیاتی -

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی
مستقر در مراکز شهرستانها

1- ارايه تقاضا از طرف هيئت امناء مسجد يا شورا به اداره اوقاف
شهرستان مربوطه 2- بررسی تقاضاوارايه دستور احتمالی اعزام کارشناس جهت انجام
نيازسنجی توسط مدير3- ارايه گزارش بازديد توسط کارشناس مربوطه- در صورت وجود
اعتبار و رعايت اولويت ها با درخواست موافقت ميگردد.4- درصورت موافقت با تامين
اعتبار ارايه معرفی نامه از هيئت امناء توسط متقاضی 5- تهيه فاکتور خريد مصالح
ساختمانی مورد نياز در مسجد توسط متقاضی 6- تهيه وتنظيم صورتجلسه انبار ودرخواست
خدمات وخريد کالا،فرم مالياتی شماره(1) ، حواله وسند هزينه توسط متصدی مالی 7-
صدور چک در وجه فروشنده مصالح وارايه آن به شخص پس ازامضاءتوسط مديرکل وذيحسابی 

صدور
  احکام هيئت امناء


 
 

نام خدمت : صدور احکام هيئت امناء

تعریف خدمت : صدور احکام هيئت امناء مسجد یا امام زاده

زمان میانگین برای سرویس : 15 روز

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : احراز
صلاحیت افراد معرفی شده از طریق کمیسیون مربوطه

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فتوکپی
شناسنامه با کارت ملی - 2 قطعه عکس

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به واحد امور بقاع و اماکن متبرکه
در ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : نهاد
های مردمی مثل شورا ها ، پایگاه بسیج و ...

1- معرفی اعضاء هيئت امناء مسجد واماکن متبرکه توسط نهاد مدنی ومردمی (شوراهاوپايگاهبسيج و...)

2- اعطاء مدارک : فتوکپی شناسنامه وعکس 2 قطعه وتکميل فرم مربوطه توسط
شخص معرفی شده به واحد امور بقاع واماکن متبرکه اداره اوقاف شهرستان

3- ارسال ليست افراد معرفی شده با مدارک پيوستی به کميسيون تشخيص
صلاحيت شهرستان ( زمان يک هفته)

4- پس از اعلام نظر کميسيون در صورت تاييد صلاحيت اعضاء معرفی شده
نسبت به صدور حکم هيئت امناء اقدام خواهد شد . در صورت عدم تاييد صلاحيت اعضاء
معرفی شده – مکاتبه با نهاد معرفی کننده جهت معرفی شخص جايگزين اقدام ميگردد.
  


  
 
 
   

مجوز صدور اسناد اعيانی رقبات


   
 

 

 

1-مراجعه متقاضی به اداره اوقاف شهرستان
  مربوطه 2- ارايه درخواست به رييس اداره جهت واگذاری زمين باحق تملک اعيان3-
  پاراف نامه توسط رييس اداره وارجاع آن به دبيرخانه وکارشناس مربوطه 4- ثبت نامه
  توسط دبيرخانه وارايه به کارشناس مربوطه5- مکاتبه با واحد امور اوقافی اداره کل
  جهت اخذ مجوز توسط مسئول اجارات6-مکاتبه با امور اوقافی سازمان جهت اخذ نظريه
  نماينده ولي فقيه وسرپرست سازمان توسط واحد امور اوقافی اداره کل اوقاف استان
  7-درصورت عدم ارايه مجوز مراحل صدور سند خاتمه و پرونده مختومه ميگردد. امااگر
  مجوز توسط نماينده محترم ولی فقيه صادر شودو به واحد امور اوقافی اداره کل اوقاف
  ابلاغ شود 8- ابلاغ مجوز توسط واحد امور اوقافی اداره کل به اداره اوقاف شهرستان
  9- توسط واحد اجارات برابر مجوز صادره با متقاضی تنظيم قراردادمی شود10-سپس
  قرارداد به صورت محضری در محضر ثبت ويک نسخه تحويل متقاضی ميگردد.11-پس از اين
  مراحل مستاجر اقدام به احداث اعيان از طريق اخذ مجوزات ديگر اعم از پروانه
  ساختمانی از شهرداری و... می نمايد.12- پس ازاخذ پايان کار از شهرداری مستاجر از
  اداره ثبت اسناد درخواست ثبت اعيان می نمايد. 13- اداره ثبت از اداره اوقاف استعلام
  نموده ودر صورت مثبت بودن پاسخ، اداره ثبت اسناد واملاک نسبت به صدور سند اعيانی
  اقدام می نمايد.


 


 
  

 

 


 

کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه


 

نام خدمت :کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه

زمان میانگین برای سرویس :1 هفته

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :انجام
  امور نیازسنجی توسط کارشناس و رعایت نوبت

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :تهیه
  و تکمیل فرم های درخواست خرید کالا - صورت جلسه مصرف کالا - رسید انبار مستقیم -
  فرم شماره 1 مالیاتی -

نحوه دسترسی به خدمت :
  مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها

1- ارايه تقاضا از طرف هيئت امناءامامزاده به اداره شهرستان 2-
  دستوربررسی واعزام کارشناس جهت انجام نيازسنجی توسط رييس اداره 3- قراردادن در
  ليست نوبت 4- ارايه معرفی نامه از هيئت امناء 5- تهيه فاکتور خريد مصالح
  ساختمانی مورد نياز درامامزاده 6- تهيه وتنظيم صورتجلسه انبار ودرخواست خدمات
  وخريد کالا،فرم مالياتی شماره(1) ، حواله وسند هزينه توسط متصدی مالی 7- صدور چک
  در وجه فروشنده مصالح وارايه آن به شخص

کمک به تعمير وبازسازی بقاع متبرکه


 

نام خدمت :ارايه خدمات حقوقی ومشاوره ای در خصوص رقبات وقف


زمان میانگین برای سرویس :1 روز


قوانین و مقررات مرتبط با خدمت :--


 

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت :ارائه
  درخواست کتبی -


 

نحوه دسترسی به خدمت :
  مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها


 

1-     
 
درصورت
  نياز اشخاص به خدمات مشاوره ای در خصوص رقبات موقوفه – ارايه در خواست کتبی مبنی
  بر درخواست خدمات مشاوره ای به مدير کل – ارجاع به وکيل دادگستری مستقر در اداره
  – انجام خدمات مشاوره ای از سوی وکيل به صورت رايگان


 


  
 


 

کمک وهمياری در شناسايی
  موقوفات


 
 


نام خدمت : کمک وهمياری در شناسايی موقوفاتتعریف خدمت : کمک وهمياری در شناسايی موقوفاتزمان میانگین برای سرویس : 1 روزنحوه دسترسی به خدمت : مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی
مستقر در مراکز شهرستانهاسایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : اشخاص
یا ادارات1-اطلاع رسانی اشخاص 2- تنظيم فرم استشهاد محلی در محل توسط نماينده
اداره 3- تشکيل پرونده اداری توسط متصدی اجارات 4- اقدام نسبت به وصول حقوق معوقه
موقوفه

  
 


 

شناسائی وبرگزاری دوره
  آموزشی کارمندان واصحاب وقف


 
 

نام خدمت : شناسائی وبرگزاری دوره آموزشی کارمندان واصحاب وقف
تعریف خدمت :شناسائی وبرگزاری دوره آموزشی کارمندان واصحاب وقف
زمان میانگین برای سرویس :30 روز
نحوه دسترسی به خدمت :مراجعه به امور آموزش
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت :--

1-نیازسنجی دوره های کارمندان واصحاب وقف برابر دستورالعمل های ارسالی
توسط مسئول آموزش 2- تایید برگزاری دورهای آموزشی توسط مدیر کل 3- هماهنگی با
مراکز مجازبرگزار کننده دوره های آموزش و هماهنگی جهت تاریخ برگزاری توسط مسئول
آموزش 4- ثبت واثر بخشیدن دوره آموزشی کارکنان توسط مسئول آموزش


 

صدور
  بودجه موقوفات وبقاع


 
 

نام خدمت : صدور بودجه موقوفات وبقاع
تعریف خدمت :صدور بودجه موقوفات وبقاع به منظور اخذ مفاصا حساب
زمان میانگین برای سرویس :1 روز
نحوه دسترسی به خدمت :مراجعه به اداره شهرستان
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت :اداره کل اوقاف

1-اعلام تقاضای متولی جهت اخذ بودجه موقوفه2- بررسی و تایید درخواست
متولی توسط رئیس اداره 3- ارجاع درخواست متولی به کارشناس بودجه 4- پرداخت هزینه
اخذ بودجه توسط متولی 5- تهیه بودجه توسط کارشناس
  

آشنایی با
  سازمان اوقاف


 
 

تاریخچه سازمان اوقاف و امور خیریه:

از تشکیلات اداری ایران در دوره صفاریه (245 ـ 290 هـ ) که اولین سلسله حکومت
ایرانیان پس از اسلام بوده است، اطلاع دقیقی در دست نیست ولی تشکیلات اداری دوره
سامانیان (261 ـ 389 هـ ) از «دیوان موقوفات» و یا «دیوان اوقاف» نام برده شده که
به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی می‏نموده است. گویا قبل از ایجاد «دیوان
اوقاف» وظیفه اداره اوقاف به عهده قضات بوده است.

بنیان اداری اوقاف از زمان صفویان پی ریزی شده، در آن زمان امور اوقاف ایران به
یکی از بزرگان که هم جنبه روحانی و هم جنبه اداری و دیوانی داشت واگذار می گردید و
متصدی این مقام به نام «صدرالصدور» و «وزیر اوقاف» و «مستوفی موقوفات» خوانده
می‏شد.

وضع اوقاف در دوره قاجاریه در هم و آشفته بوده در دوره سپهسالار ضمن یک رشته
اقدامات اصلاحی در جهت بهبود اوقاف نیز گفتگوهایی به عمل آمد و دستورهایی صادر شد.

پس از انقلاب مشروطیت و استقرار حکومت مشروطه در سال 1285 هـ . ش و تدوین قانون
اداره اوقاف مدنی مدتی جزء وزارت عدلیه بوده است، پس از تصویب قانون «وزارت معارف
و اوقاف و صنایع مستظرفه» در سال 1289 هـ . ش به بعد امور موقوفات زیر نظر رؤسا و
مسئولان وزارت مزبور رسیدگی و اداره می‏گردید و مسئولان ادارات معارف در شهرستانها
عهده دار انجام امور موقوفات نیز بودند.

در دی ماه 1313 هجری شمسی قانون جدید اوقاف مشتمل بر 10 ماده به تصویب رسید و آئین
نامه این قانون در 1314 هـ . ش از طرف هیأت دولت مورد تصویب قرار گرفت. تا سال
1328 هـ . ش ادارات اوقاف در مرکز (تهران) از ادارات فرهنگ جدا شده بود ولی در
شهرستانها ریاست اداره فرهنگ و اوقاف به عهده یک نفر بود و از سال 1328 هـ.. ش
اداره اوقاف شهرستانها نیز از ادارات فرهنگ جدا شد و مسئول مستقلی برای آن تعیین
گردید.
در 15 آذر ماه 1343 هـ . ش با تصویب قانون تفکیک وزارت فرهنگ، تشکیلات سازمان
اوقاف صورت قانونی گرفت که به موجب ماده 4 این قانون سازمان اوقاف وابسته به نخست
وزیری گردید. به دنبال تشکیل سازمان اوقاف، اداره کل اوقاف با بودجه مصوب و
کارمندان آن از وزارت فرهنگ منتزع و به سازمان مذکور ملحق و منتقل شد و سرپرستی
این سازمان با «معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف» بود.

در قانون تفکیک وزارت فرهنگ «شورای عالی اوقاف» نیز پیش بینی شده بود.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و استقرار دولت جمهوری اسلامی، تشکیلات
و اختیارات سازمان اوقاف مورد تجدید نظر قرار گرفته و در تاریخ 2/10/1363 به تصویب
مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن سازمان از نخست وزیری منتزع و با عنوان
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وابسته گردید. به
موجب این قانون سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف
بر اذن ولی فقیه است باشد.زمینه های فعالیت:ـ اداره امور موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه و موقوفات خاصه
و اماکن مذهبی اسلامی و همچنین اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری
که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته و مؤسسات و
انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده باشد،
طبق قوانین و مقررات مربوطه.ـ گسترش، عمران، بازسازی و احیای موقوفات و اماکن متبرکه اسلامی به منظور افزایش
عواید و بهره برداری بهتر از آنها.ـ گسترش برنامه‏های کمک به چاپ و نشر و تبلیغ معارف اسلامی و علوم قرآنی خدمات
فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه و عام المنفعه از محل درآمد
موقوفات و اماکن متبرکه طبق مفاد وقفنامه‏ها. 
 
 
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار