• امروز پنج شنبه بیست و یکم فروردین 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

خدمات مساجد

خدمات مساجد

کمک به تعمیر و مرمت مساجد

 یک شنبه 10 تیر 1397   292  0      


کمک به احداث وتعميرمساجد

نام خدمت : کمک به احداث وتعميرمساجد
زمان میانگین برای سرویس : ۱ هفته
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : انجامامور نیازسنجی توسط کارشناس و رعایت نوبت

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : تهیه وتکمیل فرم های درخواست خرید کالا - صورت جلسه مصرف کالا - رسید انبار مستقیم - فرم
شماره ۱ مالیاتی -
نحوه دسترسی به خدمت :
  مراجعه به ادارات و یا دفاتر نمایندگی مستقر در مراکز شهرستانها 
۱- ارايه تقاضا از طرف هيئت امناء مسجد يا شورا به اداره اوقافشهرستان مربوطه ۲- بررسی تقاضاوارايه دستور احتمالی اعزام کارشناس جهت انجام نيازسنجی توسط مدير۳- ارايه گزارش بازديد توسط کارشناس مربوطه- در صورت وجود اعتبار و رعايت اولويت ها با درخواست موافقت ميگردد.۴- درصورت موافقت با تامين اعتبار ارايه معرفی نامه از هيئت امناء توسط متقاضی ۵- تهيه فاکتور خريد مصالح ساختمانی مورد نياز در مسجد توسط متقاضی ۶- تهيه وتنظيم صورتجلسه انبار ودرخواست خدمات وخريد کالا،فرم مالياتی شماره(۱) ، حواله وسند هزينه توسط متصدی مالی ۷- صدور چک در وجه فروشنده مصالح وارايه آن به شخص پس ازامضاءتوسط مديرکل وذيحسابی
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار