• امروز شنبه سوم مهر 1400 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

دستور العمل سایت

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

مجوزات اعیانی موقوفات

مجوزات اعیانی موقوفات

مجوز صدور اسناد اعیانی موقوفات

 یک شنبه 10 تیر 1397   525  0      

مجوز صدور اسناد اعيانی رقبات

۱-مراجعه متقاضی به اداره اوقاف شهرستان مربوطه ۲- ارايه درخواست به رييس اداره جهت واگذاری زمين باحق تملک اعيان
3-پاراف نامه توسط رييس اداره وارجاع آن به دبيرخانه وکارشناس مربوطه ۴- ثبت نامه توسط دبيرخانه وارايه به کارشناس مربوطه۵- مکاتبه با واحد امور اوقافی اداره کل جهت اخذ مجوز توسط مسئول اجارات۶-مکاتبه با امور اوقافی سازمان جهت اخذ نظريه نمايندولي فقيه وسرپرست سازمان توسط واحد امور اوقافی اداره کل اوقاف استان 7-درصورت عدم ارايه مجوز مراحل صدور سند خاتمه و پرونده مختومه ميگردد. امااگر مجوز توسط نماينده محترم ولی فقيه صادر شودو به واحد امور اوقافی اداره کل اوقاف ابلاغ شود ۸- ابلاغ مجوز توسط واحد امور اوقافی اداره کل به اداره اوقاف شهرستان9- توسط واحد اجارات برابر مجوز صادره با متقاضی تنظيم قراردادمی شود۱۰-سپس قرارداد به صورت محضری در محضر ثبت ويک نسخه تحويل متقاضی ميگردد.۱۱-پس از اينمراحل مستاجر اقدام به احداث اعيان از طريق اخذ مجوزات ديگر اعم از پروانهساختمانی از شهرداری و... می نمايد.۱۲- پس ازاخذ پايان کار از شهرداری مستاجر از اداره ثبت اسناد درخواست ثبت اعيان می نمايد. ۱۳- اداره ثبت از اداره اوقاف استعلامنموده ودر صورت مثبت بودن پاسخ، اداره ثبت اسناد واملاک نسبت به صدور سند اعيانی اقدام می نمايد.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار